Terma Dan Syarat Penggunaan

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah. Sebagai tambahan kepada terma dan syarat ini, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi mana-mana terma, syarat, dasar, tindakan dan larangan lain tapak web yang mungkin ditentukan oleh Syarikat dari semasa ke semasa.
Istilah “Syarikat” atau “kami” atau “kami” atau “kami” merujuk kepada Planworth Global Factoring Sdn Bhd, anak syarikatnya, syarikat bersekutu, entiti dikawal bersama dan sekutu (termasuk tetapi tidak terhad kepada Kumpulan Syarikat Grand Columbia dan Kumpulan Grand Columbia syarikat bersekutu, entiti dikawal bersama, ahli gabungan (secara kolektif, “Kumpulan”).

SKOP PRODUK DAN PERKHIDMATAN
Maklumat dan bahan yang terkandung dalam Laman Web, termasuk sebarang perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain – disediakan “sebagaimana sedia ada”, dan “sebagaimana tersedia”. Kami tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kesempurnaan maklumat dan bahan tersebut dan secara nyata menafikan liabiliti untuk kesilapan atau peninggalan dalam maklumat dan bahan tersebut.

Produk dan perkhidmatan (termasuk mana-mana pembekal pihak ketiga) tersedia hanya mengikut budi bicara kami dan/atau budi bicara entiti Kumpulan yang berkaitan dan/atau pembekal pihak ketiga (mengikut mana-mana yang berkenaan), tertakluk kepada terma-terma individu produk dan perkhidmatan. dan syarat dan sebarang penafian berkaitan yang mana ia ditawarkan dan produk dan perkhidmatan tersebut boleh ditarik balik atau dipinda pada bila-bila masa tanpa notis. Rangkaian penuh produk atau perkhidmatan mungkin tidak tersedia di semua lokasi di mana Kumpulan mempunyai tempat perniagaan. Yuran, komisen atau caj lain mungkin dikenakan pada produk dan perkhidmatan tertentu. Sila hubungi entiti, pejabat atau cawangan yang menyediakan produk dan perkhidmatan untuk mendapatkan butiran.

TIADA TAWARAN ATAU SOLIKASI
Tiada apa-apa dalam Laman Web boleh dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran, pelawaan atau permintaan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian sebarang nasihat atau cadangan berkenaan dengan, pinjaman, pendahuluan, kredit, atau mana-mana instrumen atau produk lain sama ada mana-mana entiti Kumpulan atau mana-mana penerbit lain dalam mana-mana bidang kuasa.

PENAFIAN/HAD LIABILITI
Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk memastikan laman web virus/pepijat/ransomware/trojan/work/malware/perisian pengintip bebas atau selamat dan anda bersetuju dan mengesahkan untuk menggunakan laman web tersebut semata-mata atas risiko dan perbelanjaan anda sendiri.

Anda bersetuju dan mengesahkan bahawa Syarikat :

 • tidak memberikan sebarang waranti nyata atau tersirat seperti terma waranti tersirat atau representasi kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Syarikat tidak memberikan sebarang jaminan bahawa laman web ini akan sentiasa tersedia, tidak terganggu, lengkap, tepat, boleh dipercayai, tepat pada masanya, selamat, selamat atau bebas ralat, atau laman web ini akan sentiasa berfungsi tanpa gangguan, kelewatan atau ketidaksempurnaan, atau adalah percuma daripada semua kecacatan, ralat, virus atau pepijat; dan/atau
 • tidak bertanggungjawab atas sebarang kegagalan atau kelewatan untuk melaksanakan kewajipan Syarikat di bawah terma dan syarat ini di mana kegagalan itu disebabkan oleh apa-apa di luar kawalan Syarikat (contohnya, perbuatan Tuhan, bencana alam, kebakaran, banjir, tindakan keganasan, kerosakan berniat jahat , pematuhan mana-mana undang-undang atau perintah kerajaan atau kegagalan atau kemerosotan mekanikal, elektronik atau komunikasi).

Tanpa mengehadkan keluasan sebarang penafian dalam terma dan syarat ini, anda bersetuju bahawa laman web ini disediakan “sebagaimana sedia ada” dan “sebagaimana tersedia” dan Syarikat tidak bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun untuk membetulkan kesilapan, membetulkan kesan kesilapan atau menyediakan sebarang sokongan teknikal.

Sebarang penggunaan sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana Syarikat tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang bahan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda. Sila jadikan tanggungjawab peribadi anda untuk mengesahkan sebarang maklumat yang tersedia di sini. Kami mencadangkan agar anda mendapatkan nasihat profesional bebas sebelum membuat sebarang bentuk keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada laman web ini.

Anda dengan ini secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat membebaskan Syarikat, pengarah, pekerja, ejen dan pekhidmat Syarikat daripada sebarang tuntutan dan kerosakan, diketahui atau tidak diketahui, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan sebarang tuntutan yang mungkin anda miliki di bawah terma dan syarat ini termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tuntutan terhadap mana-mana pihak ketiga.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan keuntungan atau kerosakan berbangkit, khas, tidak langsung atau sampingan yang lain dalam apa jua cara sekalipun daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini dan/atau laman web ini.

Syarikat berhak untuk mendapatkan semua remedi yang tersedia secara sah dan dalam ekuiti untuk pelanggaran terma dan syarat ini.

HARTA INTELEK
Laman web ini kepunyaan Syarikat. Hak cipta kepada kandungan laman web ini dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Syarikat tidak termasuk hak harta intelek vendor atau pakatan yang telah membenarkan Syarikat dengan penggunaan yang diperlukan dan pengeluaran semula kandungan laman web ini. Laman web ini bertujuan untuk kegunaan peribadi, rujukan pantas, ilustrasi dan tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh disalin, diedarkan semula atau diterbitkan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat.

Sebarang penggunaan tanpa kebenaran mana-mana bahagian laman web ini adalah dilarang sama sekali. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, menerbitkan, atau menghantar mana-mana kandungan di sini secara keseluruhan atau sebahagiannya untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis nyata Syarikat – yang jika diberikan, hanya akan dipanjangkan kepada bahan kami sendiri.

Tanda dagangan, logo, watak dan tanda perkhidmatan (secara kolektif “Tanda Dagangan”) yang dipaparkan di laman web ini adalah kepunyaan Syarikat tidak termasuk hak harta intelek vendor atau pakatan yang telah membenarkan Syarikat dengan penggunaan yang diperlukan dan pengeluaran semula kandungan laman web ini. Tiada apa-apa yang terkandung di laman web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini. Sebarang penggunaan/penyalahgunaan Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini, atau mana-mana kandungan lain di laman web ini, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam terma dan syarat ini, adalah dilarang sama sekali. Syarikat berhak untuk membawa sebarang tindakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini yang tidak wajar atau tidak dibenarkan, termasuk sebarang tindakan untuk pelanggaran tanda dagangannya dan hak harta intelek yang lain.

GUNA
Dalam terma dan syarat ini, “Kandungan Anda” bermaksud kandungan, bahan dan maklumat, termasuk, tanpa had, maklumat, rakaman audio, gambar, video, dokumen atau bahan lain yang anda cipta, hantar, serahkan, muat naik, terbitkan, paparkan. , pautan atau suaikan, simpan atau hantar berkaitan dengan laman web ini.

Dalam menggunakan laman web kami, anda bersetuju dan mengesahkan :

 • bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan (termasuk hak harta intelek) untuk berkongsi, mengedar, menerbitkan dan menyediakan Kandungan Anda dan Kandungan Anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga (termasuk Syarikat);
 • tidak menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, menghasut, bersifat perkauman atau berbahaya;
  Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara sekalipun berkenaan dengan Kandungan atau maklumat Anda yang mungkin anda hantar atau kongsi termasuk tetapi tidak terhad bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang menyinggung, tidak sesuai, lucah, menyalahi undang-undang atau sebaliknya. atau maklumat yang mungkin anda hadapi. The
 • Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kelakuan, sama ada dalam talian atau luar talian, mana-mana pengguna laman web kami;
 • Syarikat mungkin menggunakan teknologi automatik untuk mengesan apa-apa yang boleh membahayakan tapak web kami atau pengguna atau orang lain dan Syarikat berhak menafikan sebarang kewajipan untuk mengedit, menggantung akses kepada, mengehadkan pengedaran atau mengalih keluar mana-mana Kandungan Anda yang ditentukan oleh Syarikat untuk berada dalam melanggar terma dan syarat ini
 • anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan, mengehos atau menghantar e-mel yang tidak diminta, mesej spam, cecacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan.

Anda boleh mencetak, menyalin dan memuat turun sebarang kandungan dari laman web ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda. Anda tidak boleh dengan apa-apa cara sekalipun mengubah, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan dan/atau menggunakan untuk tujuan komersial secara keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis Syarikat terlebih dahulu.

Kandungan dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai sebarang dorongan, tawaran dan/atau pengesahan oleh Syarikat untuk anda meneruskan sebarang transaksi. Anda hendaklah menjalankan pemeriksaan awal anda sendiri dan usaha wajar. Kandungan khusus laman web ini hanya akan dianggap betul jika disahkan secara bertulis oleh Syarikat kepada anda.

PAMPASAN
Anda hendaklah menanggung rugi dan tidak memudaratkan dan memastikan kami menanggung rugi sepenuhnya terhadap semua dan sebarang tuntutan, tindakan, prosiding, kerugian, kerosakan, kos (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh), perbelanjaan dan liabiliti dalam apa jua bentuk dan walau apa jua yang mungkin timbul. dibawa terhadap atau dialami atau ditanggung oleh kami yang timbul daripada atau yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan:

 • akses anda kepada dan/atau penggunaan Laman Web dan/atau mana-mana orang atau entiti lain menggunakan Laman Web di mana orang atau entiti tersebut boleh mengakses dan/atau menggunakan Laman Web dengan menggunakan id pengguna dan kata laluan anda (jika berkenaan); atau
 • sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan mana-mana Syarat ini oleh anda atau oleh mana-mana orang atau entiti lain di mana orang atau entiti tersebut boleh mengakses dan/atau menggunakan Laman Web dengan menggunakan id pengguna dan kata laluan anda (jika berkenaan).

LAMAN WEB PIHAK KETIGA DLL
Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web/portal/pintu masuk pihak ketiga. Ini tidak membayangkan pengesahan Syarikat terhadap mana-mana laman web/portal/pintu masuk, dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas tindakan, kandungan, maklumat atau data tapak web/portal/pintu masuk pihak ketiga atau tindakan atau sebarang pautan yang terkandung di dalamnya. , atau sebarang perubahan atau kemas kini kepada mereka. Laman web/portal/gerbang pihak ketiga berkemungkinan akan menyediakan terma dan syarat penggunaan dan dasar privasi mereka sendiri yang mungkin terpakai kepada anda.

Sebarang pautan ke mana-mana laman web/portal/gerbang lain disediakan sebagai kemudahan kepada anda dan tidak boleh ditafsirkan dalam apa-apa cara sekalipun sebagai pengesahan atau pengesahan laman web/portal/pintu masuk tersebut dan hendaklah diakses atas risiko anda sendiri.

Laman web/portal/pintu masuk pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan Syarikat, dan oleh itu Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan walau apa pun yang timbul daripadanya.

Pautan (s) kepada syarikat lain dalam Kumpulan adalah tertakluk kepada tahap penafian yang sama.

VARIASI/PERUBAHAN
Syarikat berhak untuk menukar, mengubah atau mengubah suai mana-mana maklumat dan terma yang terkandung di sini dan di laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

PENAMATAN ATAU GANTUNG
Syarikat berhak untuk menghalang mana-mana individu, syarikat atau kumpulan daripada menggunakan atau mengakses laman web ini.

Penamatan akses boleh dilaksanakan secara kekal atau dalam tempoh masa, sebahagian atau keseluruhannya, bergantung kepada budi bicara Syarikat, pada bila-bila masa tanpa sebarang notis atau alasan terlebih dahulu. Anda bersetuju untuk menerima keputusan Syarikat sebagai muktamad dan mengikat.

MAKLUM BALAS
Anda dengan ini secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat menyerahkan kepada Syarikat semua hak, gelaran dan kepentingan dalam dan kepada sebarang maklum balas, cadangan, soalan, cadangan, idea, ciptaan, konsep, teknik dan/atau pengetahuan yang anda mungkin berikan kepada Syarikat berkenaan laman web atau mana-mana perniagaan Syarikat tanpa sebarang hak untuk mendapat pampasan daripada Syarikat.?

PENGECUALIAN
Tiada kegagalan di pihak Syarikat untuk melaksanakan apa-apa kuasa, hak atau remedi di bawah terma dan syarat ini akan beroperasi sebagai penepian daripadanya, dan tidak juga mana-mana pelaksanaan tunggal atau sebahagian daripada mana-mana kuasa, hak atau remedi menghalang mana-mana lain atau pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan apa-apa kuasa, hak atau remedi. Remedi yang disediakan dalam terma dan syarat ini adalah terkumpul dan tidak eksklusif daripada mana-mana remedi yang disediakan oleh undang-undang.

KEBOLEHASINGAN
Jika mana-mana terma perjanjian atau syarat terma dan syarat ini atau pemakaiannya kepada anda atau Syarikat menjadi atau menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, terma, perjanjian atau syarat yang selebihnya tidak akan terjejas olehnya dan setiap baki terma, perjanjian atau syarat terma ini dan syarat hendaklah sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

NOTIS PRIVASI
Anda telah membaca dan memahami sepenuhnya notis privasi yang dinyatakan dalam laman web ini dan anda dengan ini bersetuju dan bersetuju dengan Syarikat untuk menggunakan data peribadi anda mengikut terma dan syarat yang ditetapkan dalam notis privasi.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGELOLA
Pihak-pihak bersetuju bahawa undang-undang Malaysia yang sedang berkuat kuasa akan menjadi undang-undang yang mentadbir berkenaan dengan sebarang pertikaian berkaitan terma dan syarat ini dan pihak-pihak selanjutnya bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah di Malaysia.